3. การคิดนวัตกรรมด้วย Design Thinking

3. การคิดนวัตกรรมด้วย Design Thinking

คุณต้องผ่านการเรียน 3. การคิดเชิงนวัตกรรม : Innovation Thinking ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.