3. การคิดเชิงนวัตกรรม : Innovation Thinking

3. การคิดเชิงนวัตกรรม : Innovation Thinking

คุณต้องผ่านการเรียน 2. เทคนิคการปรับปรุงงานอย่างเป็นระบบ : Productivity Improvement ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.