2. เทคนิคการปรับปรุงงานอย่างเป็นระบบ : Productivity Improvement

2. เทคนิคการปรับปรุงงานอย่างเป็นระบบ : Productivity Improvement

คุณต้องผ่านการเรียน 1. แนวคิดพื้นฐานนการเพิ่มผลิตภาพ : Productivity Concept ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.