2. การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา : Root Cause Analysis

2. การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา : Root Cause Analysis

คุณต้องผ่านการเรียน 1. การระบุปัญหา : Problem Identification ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.