4. การตัดสินใจเลือกแนวทางแก้ไขปัญหา : Decision Making

4. การตัดสินใจเลือกแนวทางแก้ไขปัญหา : Decision Making

คุณต้องผ่านการเรียน 3. การกำหนดแนวทางแก้ไปไขปัญหา : Create Alternative Solutions ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.