ตอนที่ 10 บทบาทหน้าที่ของผู้นำที่องค์กรคาดหวัง : Leadership Role & Responsibilities

ตอนที่ 10 บทบาทหน้าที่ของผู้นำที่องค์กรคาดหวัง : Leadership Role & Responsibilities

คุณต้องผ่านการเรียน ตอนที่ 9 การบริหารกระบวนการทำงาน : Operational ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.