ตอนที่ 12 กรณีศึกษาของผู้นำ : Leadership Case study

ตอนที่ 12 กรณีศึกษาของผู้นำ : Leadership Case study

คุณต้องผ่านการเรียน ตอนที่ 11 ลักษณะของผู้นำและนักบริหารที่ดี :Leadership vs Management Characteristics ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.