ตอนที่ 13 กรอบความคิดของผู้นำ : Leadership Mindset

ตอนที่ 13 กรอบความคิดของผู้นำ : Leadership Mindset

คุณต้องผ่านการเรียน ตอนที่ 12 กรณีศึกษาของผู้นำ : Leadership Case study ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.