ตอนที่ 14 ทักษะของผู้นำ : Leadership Skillset

ตอนที่ 14 ทักษะของผู้นำ : Leadership Skillset

คุณต้องผ่านการเรียน ตอนที่ 13 กรอบความคิดของผู้นำ : Leadership Mindset ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.