ตอนที่ 32 แนวคิดนวัตกรรมในองค์กร

ตอนที่ 32 แนวคิดนวัตกรรมในองค์กร

คุณต้องผ่านการเรียน ตอนที่ 31 เทคนิคการเพิ่มผลิตภาพ ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.