ตอนที่ 4 การนำองค์กร : Leadership

ตอนที่ 4 การนำองค์กร : Leadership

คุณต้องผ่านการเรียน ตอนที่ 3 การเตรียมพร้อมบุคลากรสู่ Digital Transformation ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.