2. ปรับวิธีการสื่อสารให้มีประสิทธิผล: Blend Communication Style

2. ปรับวิธีการสื่อสารให้มีประสิทธิผล: Blend Communication Style

คุณต้องผ่านการเรียน 1. ทำความเข้าใจ Style ของแต่ละบุคคล: Social Styles ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.