3. การให้ฟีดแบคเชิงข้อมูล: Data Base Feedback Technique

3. การให้ฟีดแบคเชิงข้อมูล: Data Base Feedback Technique

คุณต้องผ่านการเรียน 2. การให้ฟีดแบคเชิงบวกและเชิงลบ: Positive Feedback & Negative Feedback ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.