3. การประเมินทักษะพนักงาน: Skill Matrix

3. การประเมินทักษะพนักงาน: Skill Matrix

คุณต้องผ่านการเรียน 2. เทคนิคการสอนงาน 4 Step: 4-Step Job Instruction Technique ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.