2. การสร้าง Value Proposition โดยใช้ลูกค้าเป็นจุดศูนย์กลาง

2. การสร้าง Value Proposition โดยใช้ลูกค้าเป็นจุดศูนย์กลาง

คุณต้องผ่านการเรียน 1. แนวคิดนวัตกรรมในองค์กร ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.