ตอนที่ 1 – แนวคิดนวัตกรรมในองค์กร

ตอนที่ 1 – แนวคิดนวัตกรรมในองค์กร

คุณต้องผ่านการเรียน ตอนที่ 4 – เทคนิคการเพิ่มผลิตภาพ ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.