ตอนที่ 11 ลักษณะของผู้นำและนักบริหารที่ดี :Leadership & Management Characteristics

ตอนที่ 11 ลักษณะของผู้นำและนักบริหารที่ดี :Leadership & Management Characteristics

คุณต้องผ่านการเรียน ตอนที่ 10 บทบาทหน้าที่ของผู้นำที่องค์กรคาดหวัง : Leadership Role & Responsibilities ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.