ตอนที่ 12 กรณีศึกษาของผู้นำ : Leadership Case Study

ตอนที่ 12 กรณีศึกษาของผู้นำ : Leadership Case Study

คุณต้องผ่านการเรียน ตอนที่ 11 ลักษณะของผู้นำและนักบริหารที่ดี :Leadership & Management Characteristics ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.