ตอนที่ 14: การปรับวิธีการสื่อสารให้มีประสิทธิผล: Blend Communication Styles

ตอนที่ 14: การปรับวิธีการสื่อสารให้มีประสิทธิผล: Blend Communication Styles

คุณต้องผ่านการเรียน ตอนที่ 13: ทำความเข้าใจสไตล์ของแต่ละบุคคล: Social Styles ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.