ตอนที่ 15: การสื่อสารให้ได้ใจลูกน้อง: Taking People with You

ตอนที่ 15: การสื่อสารให้ได้ใจลูกน้อง: Taking People with You

คุณต้องผ่านการเรียน ตอนที่ 14: การปรับวิธีการสื่อสารให้มีประสิทธิผล: Blend Communication Styles ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.