ตอนที่ 16: การกำหนดเป้าหมาย: Set Objective

ตอนที่ 16: การกำหนดเป้าหมาย: Set Objective

คุณต้องผ่านการเรียน Quiz Leadership Development Program : Module 4 ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.