ตอนที่ 17: วิเคราะห์ผู้ที่จะโน้มน้าว: Stakeholder Analysis

ตอนที่ 17: วิเคราะห์ผู้ที่จะโน้มน้าว: Stakeholder Analysis

คุณต้องผ่านการเรียน ตอนที่ 16: การกำหนดเป้าหมาย: Set Objective ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.