ตอนที่ 22: แนวคิดในการสอนงาน: Job Instruction Concept

ตอนที่ 22: แนวคิดในการสอนงาน: Job Instruction Concept

คุณต้องผ่านการเรียน Quiz Leadership Development Program : Module 6 ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.