ตอนที่ 24: การประเมินทักษะพนักงาน: Skill Matrix

ตอนที่ 24: การประเมินทักษะพนักงาน: Skill Matrix

คุณต้องผ่านการเรียน ตอนที่ 23: เทคนิคการสอนงาน 4 Step: 4-Step Job Instruction Technique ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.