ตอนที่ 25: ความสำคัญของการมอบหมายงาน: Importance of Delegation

ตอนที่ 25: ความสำคัญของการมอบหมายงาน: Importance of Delegation

คุณต้องผ่านการเรียน Quiz Leadership Development Program : Module 7 ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.