ตอนที่ 34 : ออกแบบกำลังคนให้ตอบโจทย์องค์กร : Workforce Design: Aligning your organizational goals

ตอนที่ 34 : ออกแบบกำลังคนให้ตอบโจทย์องค์กร : Workforce Design: Aligning your organizational goals

คุณต้องผ่านการเรียน Quiz Leadership Development Program : Module 10 ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.