ตอนที่ 35 : การวางแผนกำลังคนรองรับการเปลี่ยนแปลง: Workforce Planning: Right people, Right time,Right skills

ตอนที่ 35 : การวางแผนกำลังคนรองรับการเปลี่ยนแปลง: Workforce Planning: Right people, Right time,Right skills

คุณต้องผ่านการเรียน ตอนที่ 34 : ออกแบบกำลังคนให้ตอบโจทย์องค์กร : Workforce Design: Aligning your organizational goals ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.