ตอนที่ 40 : ระบบบริหารผลงาน : Performance Management System

ตอนที่ 40 : ระบบบริหารผลงาน : Performance Management System

คุณต้องผ่านการเรียน Quiz Leadership Development Program : Module 12 ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.