ตอนที่ 41 : การนำตัวชี้วัดระดับองค์กรลงสู่ระดับบุคคล : Cascading Corporate KPIs to Individual KPIs

ตอนที่ 41 : การนำตัวชี้วัดระดับองค์กรลงสู่ระดับบุคคล : Cascading Corporate KPIs to Individual KPIs

คุณต้องผ่านการเรียน ตอนที่ 40 : ระบบบริหารผลงาน : Performance Management System ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.