ตอนที่ 12 ความสำคัญของการมอบหมายงาน: Importance of Delegation

ตอนที่ 12 ความสำคัญของการมอบหมายงาน: Importance of Delegation

คุณต้องผ่านการเรียน Quiz Leadership Development Program : Module 4 ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.