Leadership Development Program (Package D)


การทำงานที่มีความท้าทายและปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ทำให้ลักษณะงานและพฤติกรรมในการทำงานของคนที่มีแนวโน้มเปลี่ยนตามไป ความท้าทายขององค์กรคือทำอย่างไรให้พนักงานพัฒนาและปรับตัวได้เท่าทัน  ซึ่งเป็นหน้าที่หลักของผู้บริหารในฐานะเป็นผู้กำกับดูแลพนักงานปฏิบัติการ ต้องช่วยองค์กรพัฒนาศักยภาพทีมงานของตนเองให้เกิดประสิทธิภาพ

โปรแกรมนี้ จึงออกแบบมาสำหรับช่วยผู้บริหารได้เรียนรู้บทบาทความรับผิดชอบของตนเอง ทำความเข้าใจทักษะในการบริหารจัดการกับทีมงานในการทำงานประจำวัน รวมถึงเทคนิคในการพัฒนาความเป็นผู้นำ เพื่อปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นและสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม รวมถึงใช้ประโยชน์จากความแตกต่างบุคคล ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของตนเองและของทีมงาน

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของการเป็นหัวหน้างานที่องค์กรความคาดหวังและได้รับการยอมรับจากผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้เกี่ยวข้อง
  2. เพื่อเข้าใจคุณลักษณะและพฤติกรรมของแต่ละบุคคลทั้งตนเองและผู้ใต้บังคับบัญชา พร้อมเรียนรู้วิธีการปรับตัวให้สามารถทำงานร่วมผู้อื่นได้
  3. เพื่อพัฒนาภาวะผู้นำของหัวหน้างานที่มุ่งเน้นความสำเร็จของงานไปพร้อมกับความสามารถจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเต็มใจอยากทำงาน

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีการเปลี่ยนรหัสผ่าน

เข้าระบบ e-Training วางเม้าส์ที่ชื่อผู้เข้าอบรม คลิก รายละเอียดบัญชี เพื่อเปลี่ยนรหัสผ่าน

PART 1

Module 1 : การขับเคลื่อนสู่องค์กรดิจิทัล : Digital Transformation

Lessons

Module 2: การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อหัวหน้างาน

Lessons

Module 3: บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน

Lessons

Module 5: การมอบหมายและติดตามงาน

Lessons

PART 2

Module 6: การสื่อสารที่มีประสิทธิผล

Lessons

Module 7: การจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา

Lessons

Module 8: การประเมินผลงาน

Lessons

PART 3

Module 10: การแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ

Lessons

Module 11: การปรับปรุงการทำงาน

Lessons

Module 12: นวัตกรรม: Innovation

Lessons

1 Comment
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
นันทนา วีระวุฒิ
นันทนา วีระวุฒิ
3 years ago

สวัสดีค่ะ
เพิ่งเข้ามาเรียนเป็นวันแรก
ตอนนี้เรียน Module 1 – Leadership package D
จบทั้ง 3 ตอนแล้ว
ต้องทำ assignment ก่อน จึงจะทำ Quiz ได้ใช่ไหมคะ
แล้ว assignment ต้องทำอย่างไรคะ

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.
1
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x