ตอนที่ 21 แนวคิดการประเมินผลการปฏิบัติงาน: Performance Appraisal Concept

ตอนที่ 21 แนวคิดการประเมินผลการปฏิบัติงาน: Performance Appraisal Concept

คุณต้องผ่านการเรียน Quiz Leadership Development Program : Module 7 ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.