ตอนที่ 23 การวางแผนพัฒนารายบุคคล: Individual Development Plan

ตอนที่ 23 การวางแผนพัฒนารายบุคคล: Individual Development Plan

คุณต้องผ่านการเรียน ตอนที่ 22 ปัจจัยสำคัญในการประเมินผลการปฏิบัติงาน: Key Factors in Performance Appraisal ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.