ตอนที่ 22 ปัจจัยสำคัญในการประเมินผลการปฏิบัติงาน: Key Factors in Performance Appraisal

ตอนที่ 22 ปัจจัยสำคัญในการประเมินผลการปฏิบัติงาน: Key Factors in Performance Appraisal

คุณต้องผ่านการเรียน ตอนที่ 21 แนวคิดการประเมินผลการปฏิบัติงาน: Performance Appraisal Concept ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.