ตอนที่ 18 กำหนดเป้าหมาย: Set Objective

ตอนที่ 18 กำหนดเป้าหมาย: Set Objective

คุณต้องผ่านการเรียน Quiz Leadership Development Program : Module 6 ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.