ตอนที่ 20 เทคนิคการพูดเพื่อโน้มน้าว: Influencing Techniques

ตอนที่ 20 เทคนิคการพูดเพื่อโน้มน้าว: Influencing Techniques

คุณต้องผ่านการเรียน ตอนที่ 19 วิเคราะห์ผู้ที่จะโน้มน้าว: Stakeholder Analysis ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.