ตอนที่ 19 วิเคราะห์ผู้ที่จะโน้มน้าว: Stakeholder Analysis

ตอนที่ 19 วิเคราะห์ผู้ที่จะโน้มน้าว: Stakeholder Analysis

คุณต้องผ่านการเรียน ตอนที่ 18 กำหนดเป้าหมาย: Set Objective ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.