ตอนที่ 5 รู้จัก Gen ต่างๆ สำหรับการบริหาร: Understanding Generation

ตอนที่ 5 รู้จัก Gen ต่างๆ สำหรับการบริหาร: Understanding Generation

คุณต้องผ่านการเรียน ตอนที่ 4 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจาก ‘เทคโนโลยีดิจิทัล’: Digital Disruption ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.