ตอนที่ 6 แนวคิดการทำงานรูปแบบใหม่: New Way of Working

ตอนที่ 6 แนวคิดการทำงานรูปแบบใหม่: New Way of Working

คุณต้องผ่านการเรียน ตอนที่ 5 รู้จัก Gen ต่างๆ สำหรับการบริหาร: Understanding Generation ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.