ตอนที่ 4 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจาก ‘เทคโนโลยีดิจิทัล’: Digital Disruption

ตอนที่ 4 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจาก ‘เทคโนโลยีดิจิทัล’: Digital Disruption

คุณต้องผ่านการเรียน Quiz Leadership Development Program : Module 1 ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.