ตอนที่ 9 แนวคิดในการสอนงาน: Job Instruction Concept

ตอนที่ 9 แนวคิดในการสอนงาน: Job Instruction Concept

คุณต้องผ่านการเรียน Quiz Leadership Development Program : Module 3 ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.