ตอนที่ 10 เทคนิคการสอนงาน 4 Step: 4-Step Job Instruction Technique

ตอนที่ 10 เทคนิคการสอนงาน 4 Step: 4-Step Job Instruction Technique

คุณต้องผ่านการเรียน ตอนที่ 9 แนวคิดในการสอนงาน: Job Instruction Concept ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.