ตอนที่ 33 การคิดเชิงนวัตกรรม : Innovation Thinking

ตอนที่ 33 การคิดเชิงนวัตกรรม : Innovation Thinking

คุณต้องผ่านการเรียน ตอนที่ 32 เทคนิคการปรับปรุงงานอย่างเป็นระบบ : Productivity Improvement ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.