ตอนที่ 32 เทคนิคการปรับปรุงงานอย่างเป็นระบบ : Productivity Improvement

ตอนที่ 32 เทคนิคการปรับปรุงงานอย่างเป็นระบบ : Productivity Improvement

คุณต้องผ่านการเรียน ตอนที่ 31 แนวคิดพื้นฐานการเพิ่มผลิตภาพ : Productivity Concept ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.