ตอนที่ 8 ลักษณะของผู้นำและนักบริหารที่ดี: Leadership & Management Characteristics

ตอนที่ 8 ลักษณะของผู้นำและนักบริหารที่ดี: Leadership & Management Characteristics

คุณต้องผ่านการเรียน ตอนที่ 7 บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานที่องค์กรคาดหวัง: Role of Supervisor ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.