ตอนที่ 7 บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานที่องค์กรคาดหวัง: Role of Supervisor

ตอนที่ 7 บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานที่องค์กรคาดหวัง: Role of Supervisor

คุณต้องผ่านการเรียน Quiz Leadership Development Program : Module 2 ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.