ตอนที่ 30 การตัดสินใจเลือกแนวทางแก้ไขปัญหา : Decision Making

ตอนที่ 30 การตัดสินใจเลือกแนวทางแก้ไขปัญหา : Decision Making

คุณต้องผ่านการเรียน ตอนที่ 29 การกำหนดทางเลือกในการแก้ไขปัญหา : Create Alternative Solutions ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.