ตอนที่ 29 การกำหนดทางเลือกในการแก้ไขปัญหา : Create Alternative Solutions

ตอนที่ 29 การกำหนดทางเลือกในการแก้ไขปัญหา : Create Alternative Solutions

คุณต้องผ่านการเรียน ตอนที่ 28 การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา : Root Cause Analysis ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.