ตอนที่ 17 การสื่อสารให้ได้ใจลูกน้อง: Taking People with You

ตอนที่ 17 การสื่อสารให้ได้ใจลูกน้อง: Taking People with You

คุณต้องผ่านการเรียน ตอนที่ 16 การปรับวิธีการสื่อสารให้มีประสิทธิผล: Blend Communication Style ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.