ตอนที่ 16 การปรับวิธีการสื่อสารให้มีประสิทธิผล: Blend Communication Style

ตอนที่ 16 การปรับวิธีการสื่อสารให้มีประสิทธิผล: Blend Communication Style

คุณต้องผ่านการเรียน ตอนที่ 15 ทำความเข้าใจ Style ของแต่ละบุคคล: Social Styles ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.